SNIS-991 わたし、成績が悪くて今日も学校で固定されています。 夢乃あいか

english title:SNIS-991 I have been fixed in school today because my grades are bad. Yumeno Aika
日本語タイトル:SNIS-991 わたし、成績が悪くて今日も学校で固定されています。 夢乃あいか
Thai title:SNIS-991 ฉันได้รับการแก้ไขในโรงเรียนในวันนี้เพราะคะแนนของฉันไม่ดี Yumino Aikaka
Vietnamese title:SNIS-991 Tôi đã được cố định trong trường ngày hôm nay bởi vì điểm của tôi là xấu. Yumino Aikaka